.::Zooz Team::.

  [Audition Family] Gửi thông tin Fam/Clan để trở thành thành viên của gia đình Audition

  Share
  avatar
  botuno1
  T-MOD
   T-MOD

  <b>Ngày tham gia</b> Ngày tham gia : 19/01/2010
  <b>Tổng số bài gửi</b> Tổng số bài gửi : 36
  <b>Vcoin hiện có</b> Vcoin hiện có : 1232
  <b>Được cám ơn</b> Được cám ơn : 0
  <b>Tuổi</b> Tuổi : 28
  <b>Đẻ nhật</b> Đẻ nhật : 03/03/1990
  <b>Giới tính</b> Giới tính : Nam <b>Đến từ</b> Đến từ : Zooz Team :">

  [Audition Family] Gửi thông tin Fam/Clan để trở thành thành viên của gia đình Audition

  Bài gửi by botuno1 on Wed Jan 27, 2010 10:15 pm

  Các v? công thân m?n,

  Sau b?n n?m ho?t ??ng, Thành ph? v? h?i Audition r?t vui m?ng ?ã mang ??n ???c cho c?ng ??ng hàng tri?u v? công c?a mình m?t th? gi?i sôi ??ng v?i th?i trang, âm nh?c và v? ?i?u. Audition ?ã th?c s? tr? thành n?i ?em l?i ni?m vui và c?m xúc th?ng hoa cho t?t c? các b?n tr? yêu âm nh?c và v? ?i?u.

  Nh?ng trên t?t c?, Audition ?ã ??a ??n cho các v? công thêm nhi?u ng??i b?n thân thi?t m?i, góp ph?n ??a các b?n xích l?i g?n nhau, cùng nhau s? chia ni?m ?am mê và s? thích. T?t c? các v? công ?ã th?c s? s?ng và vui ch?i trong m?t th? gi?i sôi ??ng và nhi?u màu s?c v?i nh?ng ng??i b?n c? "th?t" l?n "?o". Thành ph? v? h?i Audition ?ã tr? thành ngôi nhà thân thi?t c?a t?t c? chúng ta


  Trong n?m 2010, H?i ??ng Thành ph? v? h?i Audition mu?n t?o cho tình c?m c?a t?t c? các v? công ngày càng tr? nên thân thi?t h?n, càng ngày càng g?n bó v?i nhau, t?o nên m?t ??i gia ?ình - m?t Audition Family c?a chúng tôi và t?t c? các b?n. ?? làm ???c ?i?u ?ó, H?i ??ng Thành ph? v? h?i mong mu?n nh?n ???c thêm nhi?u thông tin t? các Fam/các Clan c?a Audition và gi? liên l?c th??ng xuyên gi?a chúng tôi và các b?n. Chúng tôi và các b?n s? không ch? d?ng l?i ? m?i quan h? Nhà phát hành - Game th?, mà t?t c? chúng ta ??u là nh?ng thành viên thân thi?t trong Audition Family.

  T?t c? các Fam/Clan Audition còn ?ang ho?t ??ng trên c? n??c, trên t?t c? các c?m máy ch? hãy g?i thông tin v? ??a ch? email trung.hoang1@vtc.vn thông tin c?a mình theo m?u sau:
  Tiêu ?? Email: [Audition Family] Thông tin Fam ...
  1. Tên Fam/Clan:
  2.T?nh/Thành ph?:
  3. Ngày thành l?p:
  4. C?m máy ch?:
  5. S? l??ng thành viên
  6. Cách th?c ho?t ??ng:
  - Ho?t ??ng trên di?n ?àn
  - Ho?t ??ng trong game

  7. Th? lo?i Audition c?a Fam/Clan
  8. Th?i gian ch?i Audition c?a Fam/Clan trong 1 tu?n
  9. ??i di?n li?n l?c c?a Fam/Clan
  - H? và tên
  - S? ?i?n tho?i
  - Email
  - Nick YM

  10. Mong mu?n và ??nh h??ng ho?t ??ng c?a Fam/Clan trong n?m 2010

  Khi các Fam/Clan t? ch?c các s? ki?n c?a mình nh? thi ??u, Offline, H?i ??ng Thành ph? v? h?i Audition s? có th? h? tr? các b?n v? kinh nghi?m t? ch?c, ?n ph?m v...v... Các Fam/Clan s? ???c liên h? tr?c ti?p v?i H?i ??ng Thành ph? ?? ?? ??t các yêu c?u, nguy?n v?ng c?a mình. ??i di?n c?a H?i ??ng Thành ph? v? h?i Audition tr?c ti?p liên h? v?i các Fam/Clan s? là:

  ??i di?n H?i ??ng Thành ph? v? h?i Audition: Hoàng Trung
  Email: trung.hoang1@vtc.vn

  M?i th?c m?c, tâm t?, nguy?n v?ng c?a các v? công - thành viên c?a Audition Family s? ???c H?i ??ng Thành ph? v? h?i l?ng nghe và gi?i quy?t m?t cách nhanh chóng nh?t. Chúng ta hãy cùng xây d?ng m?t Thành ph? v? h?i 2010 - Audition Family phát tri?n v?ng m?nh!  —————Tú ♥️ Hương—————
  Zooz Team
  avatar
  Mah.Luv
  MOD
   MOD

  <b>Ngày tham gia</b> Ngày tham gia : 25/01/2010
  <b>Tổng số bài gửi</b> Tổng số bài gửi : 249
  <b>Vcoin hiện có</b> Vcoin hiện có : 2492
  <b>Được cám ơn</b> Được cám ơn : 3
  <b>Câu nói ưa thích</b> Câu nói ưa thích : W.T.F =))
  <b>Tui tên</b> Tui tên : Đệp ;;)
  <b>Tuổi</b> Tuổi : 25
  <b>Đẻ nhật</b> Đẻ nhật : 26/04/1993
  <b>Giới tính</b> Giới tính : Nữ <b>Đến từ</b> Đến từ : Địa ngục =))

  Re: [Audition Family] Gửi thông tin Fam/Clan để trở thành thành viên của gia đình Audition

  Bài gửi by Mah.Luv on Fri Jan 29, 2010 10:10 am

  Zooz Team mình đăng kí ik  Mah' Luv - i'm Die :')

   Hôm nay: Sun Jan 20, 2019 5:31 am