.::Zooz Team::.

  Phần cuối Chịu Án

  Share
  avatar
  Ga_001™
  T-MOD
   T-MOD

  <b>Ngày tham gia</b> Ngày tham gia : 19/01/2010
  <b>Tổng số bài gửi</b> Tổng số bài gửi : 334
  <b>Vcoin hiện có</b> Vcoin hiện có : 8593
  <b>Được cám ơn</b> Được cám ơn : 22
  <b>Câu nói ưa thích</b> Câu nói ưa thích : zo0z sao vắng tanh zậy:(
  <b>Tui tên</b> Tui tên : keny™
  <b>Tuổi</b> Tuổi : 24
  <b>Đẻ nhật</b> Đẻ nhật : 30/07/1994
  <b>Giới tính</b> Giới tính : Nam <b>Đến từ</b> Đến từ : HCM Cyti

  Phần cuối Chịu Án

  Bài gửi by Ga_001™ on Fri Jan 29, 2010 4:05 am
  Thu?c qu?ng l?n lóc, nh?ng giá c?... trên tr?i - ?nh: T.Tùng
  Hàng tr?m b?n ??c ?ã g?i ?i?n, g?i th? ??n Báo Thanh Niên bày
  t? b?c xúc v? tình tr?ng bát nháo c?a nhi?u “phòng khám ?ông y có bác
  s? Trung Qu?c”, ??ng th?i yêu c?u ph?i làm rõ trách nhi?m c?a c? quan
  qu?n lý khi ?? x?y ra tình tr?ng này. Thanh Niên xin trích ??ng m?t s? ý ki?n tiêu bi?u.
  Nghe ??c bài  Ti?n m?t t?t mang

  * B? b?nh m?t ng? ?ã lâu, tôi th? ??n phòng khám ?ông y trên ???ng
  Thành Thái, Q.10, TP.HCM. Khi vào phòng khám, nh?ng ng??i thông d?ch
  b?o tôi có hai l?a ch?n lo?i thu?c u?ng trong m?t tu?n: m?t lo?i có giá
  3 tri?u, còn lo?i kia 4 tri?u ??ng. Tôi ch?n thu?c lo?i 3 tri?u vì
  không mang ?? ti?n. H? b?o tôi ?óng m?t ít ti?n r?i v? nhà l?y thêm cho
  ??. Lo?i thu?c tôi mua có d?ng nh? h?t c?i, h?t tiêu ?ã làm s?n d?ng t?
  và u?ng trong m?t tu?n. B?nh không th?y thuyên gi?m. Tôi ti?p t?c mua
  thêm 3 tri?u ti?n thu?c, hy v?ng s? có k?t qu? t?t nh?ng b?nh tình
  không thuyên gi?m. Tôi tr? l?i ph?n ?nh thì phòng khám cho tôi m?t lo?i
  thu?c có ve s?u khô. Th? nh?ng b?nh tình c?a tôi n?ng h?n, không ng?
  ???c. Tôi ?ành b? không ??n khám n?a sau khi ?ã m?t 6 tri?u ??ng.
  (Nguy?n V?n Quang, unbrokenro...@yahoo.com)
  * C?m ?n Báo Thanh Niên ?ã tìm hi?u và ??ng phóng s? này.
  Tôi ?ã t?ng ??n phòng khám ?ông y trên ???ng C?ng Hòa. Tôi b? b?nh m?t
  ng? và ng? hay th?y chiêm bao. ??n ?ó "bác s?" thông qua thông d?ch
  viên nói r?ng tôi b? th?n y?u, n?u không ?i?u tr? s?m s? b? li?t, và ra
  giá thu?c cho tôi là 300.000 - 400.000 - 500.000 ??ng/ngày vì thu?c này
  toàn là thu?c b?, u?ng trong 20 ngày s? d?t b?nh. Tôi ?i ?i?u tr? nhi?u
  n?i mà không gi?m nên tôi ch?n thu?c 500.000 ??ng/ngày. Tôi th?y ch? có
  3 lo?i thu?c nh?ng t?t c? ??u không có nhãn hi?u gì c?. M?t lo?i là
  nh?ng viên con nh?ng, m?t lo?i nh? xíu nh? ??u que t?m, m?t lo?i nh?
  cao ??n hoàn tán. Tôi ?ã u?ng thu?c su?t 20 ngày và... không kh?i! Mong
  báo ?i?u tra k? ?? thông tin cho m?i ng??i cùng bi?t mà tránh nh?ng
  phòng khám ?ó. (Nguy?n V?n Nam, an19753...@yahoo.com.vn)
  * M? tôi là b?nh nhân m?c b?nh thoái hóa kh?p c? ch?c n?m nay nh?ng
  tr? mãi không h?t, nghe phòng khám ?ông y trên ???ng Thành Thái, Q.10,
  TP.HCM tr? ???c nên c?ng ??n khám và r?i ti?n m?t t?t mang. Nhi?u b?nh
  nhân là ng??i nghèo, ph?i vay n? ?? ch?a b?nh, m?t s? ph?i bán ru?ng
  v??n ?? tr? b?nh. N?u v? vi?c ?ã sáng t? thì xin các c? quan ch?c n?ng
  hãy yêu c?u các phòng khám b?i th??ng cho các b?nh nhân ?ã t?ng b? h?
  l?a không bi?t bao nhiêu ti?n. (Hoang Long, vinhthang36...@yahoo.com.vn)
  * Gia ?ình tôi c?ng là n?n nhân c?a cái g?i là "?ông y Trung Qu?c" và th?y nh?ng gì Thanh Niên ph?n
  ánh là r?t chính xác. Con gái tôi b? tâm th?n nh?, ??n phòng khám ?ông
  y Trung Qu?c t?i ph? S?n Tây, Hà N?i (nay ?ã chuy?n ?i), h? nói nh?
  "?inh ?óng c?t" s? ch?a kh?i. B?t m?ch kê ??n thu?c s?c, r?t ??t, c?m
  không cho u?ng thu?c tây n?a... Sau m?y tháng u?ng thu?c, b?nh tình hóa
  n?ng h?n nhi?u. ??n ph?n ánh thì thái ?? các "bác s?" r?t th? ?. Tôi
  mang ??n thu?c và ??a cháu sang Trung Qu?c, ??n B?nh vi?n H?i quân
  Qu?ng Tây ?i?u tr?, các bác s? ? ?ây không ai ??c n?i ??n thu?c và
  không bi?t lo?i thu?c c?a "bác s?" ?ông y Trung Qu?c trên ph? S?n Tây
  kê là thu?c gì... Tôi ki?n ngh? ngành y t? ph?i ki?m tra trình ?? c?ng
  nh? t? cách hành ngh? c?a các “bác s?” t?i phòng khám ch?a b?nh ?ông y
  Trung Qu?c... (Chinh M?nh Phan, tquoc...@yahoo.com)
  Yêu c?u làm rõ
  * ?? ngh? c? quan ch?c n?ng ti?n hành ki?m tra và x? lý nh?ng phòng
  khám ?ông y có ng??i Trung Qu?c ?? l?p l?i tr?t t? trong xã h?i, ??
  ng??i dân không còn ti?n m?t t?t mang. ??c bi?t x? lý nh?ng ng??i ?ã
  ti?p tay giúp ng??i n??c ngoài l?a ng??i trong n??c... (Hoàng,
  09158463...)
  * Yêu c?u các c? quan y t? hãy thanh ki?m tra toàn di?n các c? s? y
  t? này, không th? thi?u trách nhi?m ?? ng??i dân b?nh n?ng thêm và b?
  m?t ti?n oan trên chính ??t n??c mình. Vi?c bán thu?c nh? v?y có ???c
  qu?n lý hay không, t?i sao nh?ng ng??i không có trình ?? y t? v?n có
  th? hành ngh? d? dàng nh? v?y?... (doan linh, mai2ow..@yahoo.com)
  * Tình tr?ng phòng ch?n tr? ?ông y có “bác s?” Trung Qu?c nh? Báo Thanh Niên nêu
  theo tôi trách nhi?m ??u tiên thu?c v? nhà qu?n lý (B? Y t?), vì mình
  c?p phép thì ng??i ta m?i kéo sang ?ây làm, vì d? ki?m ti?n quá mà. Cho
  nên, c?n xem l?i nhà qu?n lý nh?n l??ng t? ti?n thu? c?a dân ?? làm gì
  mà ?? tình tr?ng này x?y ra nh? th?? (B?o Trân, mimi310820...@yahoo.com)
  * Xin c?m ?n Báo Thanh Niên ?ã ??a ra ánh sáng tình tr?ng
  này. Nh?ng ai, ??n v? nào ph?i ch?u trách nhi?m v? vi?c này? Hay là ch?
  ph?t hành chính, rút gi?y phép r?i... hu?? (TV, htcv...@yahoo.com)
  * Tôi th?y c?n ph?i làm rõ trách nhi?m c?a các c? quan qu?n lý nhà
  n??c, trong ?ó có vai trò c?a ngành y t? và chính quy?n các c?p, h? ?ã
  làm gì khi mà các b?nh nhân và ng??i dân c? b? l?a d?i nh? v?y... (H?ng
  Ng?c, hoahongc...@yahoo.com)
  *
  Ông Chánh thanh tra S? Y t? Hà N?i có ?i khám b?nh nh? ng??i dân ?âu mà
  bi?t và cho r?ng ch?a có gì nghiêm tr?ng! V?n ?? b?y b? này di?n ra lâu
  r?i (ít nh?t c?ng 4-5 n?m), b?n thân tôi c?ng b? l?a. Tôi ch? b? nh?c
  l?ng, vào g?p “bác s?” Trung Qu?c và phiên d?ch ch?a ??y 2 phút h? b?o
  tôi th?n b? y?u, n?u không ch?a th?n s? suy và h? luôn (?!).

  (nhut, nhathoang2...@yahoo.com.vn)
  *
  Tôi không ??ng ý v?i ông Chánh thanh tra S? Y t? Hà N?i. N?u không
  thanh tra thì sao bi?t mà g?i là "ch?a có gì nghiêm tr?ng". V?y thì ch?
  ??n khi "có gì nghiêm tr?ng" thì m?i thanh tra có ph?i không? ?ây có
  ph?i là ki?u làm vi?c c?a S? Y t? Hà N?i không? Xin nh?, công vi?c ki?m
  tra, thanh tra là công vi?c ??nh k? mà dân chúng tôi b? ti?n ra ?? tr?
  v?i hy v?ng ??m b?o m?t môi tr??ng khám ch?a b?nh minh b?ch, ch? không
  ph?i nh? nh?ng gì báo ?ã ??ng. Ng??i ta nói phòng b?nh h?n ch?a b?nh,
  nh?ng cái cách mà ông chánh thanh tra nói thì c? ?? cho ng??i dân
  "b?nh" cái ?ã r?i hãy "ch?a" sau.

  (Mai Xuân, maixuan...@yahoo.com)

  Ban CTXH

   Hôm nay: Sun Jan 20, 2019 5:18 am